Kid’s and Young Learners VN

Khóa học đặc biệt dành cho trẻ em Việt Nam

 

Các lớp học nhóm TRỰC TUYẾN của trẻ em là 90 phút. 45 phút được giảng dạy bởi một giáo viên bản ngữ và 45 phút bởi trợ giảng giảng dạy tiếng Việt.

 

 

Hãy đi Phonics 1-3: 17 đơn vị mỗi

Mẫu:

 

Mẫu video của Phụ kiện C.D

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Og0VYqSRYY

 

Sách học sinh 1-6: 33 Bài học mỗi cuốn sách 

Mẫu:

 

Đi thôi, Cấp 1 – Học kỳ 1

Chức năng ngôn ngữ bài 1

Tuần / L 1: Giới thiệu về trường

Tuần / L 2: Chúc mừng

Tuần / L 3: Hỏi về đồ vật

Tuần / L 4: Lệnh lớp học

Tuần / L 5: Kiểm tra trình độ

Chủ đề – Tên, Đối tượng lớp học, Bảng chữ cái A-Z

 

Chức năng ngôn ngữ bài 2

Tuần / L 6: Hỏi về màu sắc

Tuần / L 7: Mô tả các đối tượng

Tuần / L 8: Âm thanh cơ bản

Tuần / L 9: Kiểm tra trình độ

Chủ đề – Màu sắc, Tính từ, Phonics A, B, C

 

 

Chức năng ngôn ngữ bài 3

Tuần / L 10: Giới thiệu bạn bè

Tuần / L 11: Hỏi về các con số

Tuần / L 12: Hỏi về mọi người

Tuần / L 13: Kiểm tra trình độ

Tuần / L 14: Chủ đề đặc biệt

Chủ đề – Số 1-10, Phonics D, E, F

Mẫu video của Phụ kiện CD

https://www.youtube.com/watch?v=skMpz1h9lc8

Đi thôi, Cấp 2 – Học kỳ 1

Chức năng ngôn ngữ bài 1

Tuần / L 1: Giới thiệu về trường

Tuần / L 2: Chúc mừng Tuần / L 3: Chia tay

Tuần / L 4: Hỏi về các đối tượng (Đó / Đó)

Tuần / L 5: Kiểm tra trình độ

Chủ đề – Đồ chơi, Động vật – Đối tượng lớp học, Phonics -at, -an, -ap

Chức năng ngôn ngữ bài 2

Tuần / L 6: Hỏi về sức khỏe của ai đó

Tuần / L 7: Thể hiện trạng thái vật lý

Tuần / L 8: Hỏi về ngành nghề

Tuần / L 9: Kiểm tra trình độ

Chủ đề – Trạng thái vật lý, Nghề nghiệp, Phonics -ed, -en, -et

 

Chức năng ngôn ngữ bài 3

Tuần / L 10: Hỏi địa chỉ & điện thoại

Tuần / L 11: Vị trí của các đồ vật trong gia đình

Tuần / L 12: Lớp đánh giá miễn phí

Tuần / L 13: Kiểm tra trình độ

Tuần / L 14: Chủ đề đặc biệt

Chủ đề – Số điện thoại, Địa chỉ, Đối tượng hộ gia đình, Phonics -in, -it, -ig

 

Đi thôi, Cấp 3 – Học kỳ 1

Chức năng ngôn ngữ bài 1

Tuần / L 1: Giới thiệu về trường

Tuần / L 2: Hỏi vị trí của người / địa điểm

Tuần / L 3: Hỏi về các đối tượng (Đó / Đó)

Tuần / L 4: Giới thiệu ai đó

Tuần / L 5: Kiểm tra trình độ

Chủ đề – Phòng trong trường,

Số 1-100, Phonics t, th

Chức năng ngôn ngữ bài 2

Tuần / L 6: Yêu cầu / cung cấp một cái gì đó

Tuần / L 7: Chấp nhận một cái gì đó

Tuần / L 8: Hỏi về sở hữu

Tuần / L 9: Thể hiện sự sở hữu (danh từ không đếm)

Chủ đề – Đối tượng lớp học, Phonics ch, sh

 

Chức năng ngôn ngữ bài 3

Tuần / L 10: Kiểm tra trình độ

Tuần / L 11: Hỏi về / mô tả các hoạt động

Tuần / L 12: Lớp đánh giá miễn phí

Tuần / L 13: Kiểm tra trình độ

Tuần / L 14: Chủ đề đặc biệt

Chủ đề – Các ngày trong tuần, Phonics pl, bl, Hoạt động

Có 6 cuốn sách trong bộ này. Cộng với ‘Hãy bắt đầu’ cho lứa tuổi mẫu giáo chỉ tập trung vào Bảng chữ cái.

 Skip to toolbar